Itan Apu Lakay, Makainana Ka Met Langen

ferdinand-marcos-sr.jpg
Agyaman kami apu lakay. Sapayla kuma ta masapulamun ti inana nga nabayag mu nga kayat nga gun-udenen. Rest in peace apu lakay! Daytoy a ladawan ket naggapo diay http://www.philippineslifestyle.com

Kalpasan ti adu nga tawtawen apu lakay, makainana ka met langen.

Nabayag ka nga nagsagaba sipud idi sibibiag ka pay nga inggana na nga nagsatan ka ti anges. Ket kalpasam nga nagsagaba ket haan nga nalpas nga dagus dagiti rigrigat mu ta adu pay ti napukaw kanyam ken iti pamilyam: manipud kadayta turay mo a kas presidente nga inggana iti respeto iti padam a Pilipino.

Ginura na ka ti sangka-aduan inggana kadagiti ubbing nga awan ti ammo da kadagiti napasamak. Inmula ti nagannak da kada kua da ti nalaus la unay nga gura da kanyam iti puspuso da numan pay haan da nga maawatan dagiti paspasamak idi. Amin nga liblibro nga naisurat para kadagiti agbasbasa ket mangipalagip iti pagarup da nga “kinadakes” mo. Ibagbaga da nga awan naaramid nga naimbag ni Marcos, nga adu ti inpapatay mu a tattao, nga nagabuso ka idi adda ka iti kasta unay idi nagturay ka, nga bilyones kanu ti tinakaw mu a kwarta ti Pilipino.

Nasakit a panunuten nga inggana nga natay ka ket adda nga ipakpakaasi pay ti pakaipunpun mu nga addaan dignidad. Ket nu malagip ku daydi amak nga nu kasta kuma met ti pakapay-an na nga haan pay nga maikkan ti kustu nga respeto nga uray natayen isu ket maladingitanak ti kasta unay.

Ta uray agbalibaliktad ti lubung ket haan nga mapukaw diay kinapudnu nga sika ket nagbalin nga pangulo daytoy pagilian tayo.

Adu dagiti nanggundaway idi madama ti batas military tapnu matungpal da dagiti bukbukud da a plano. Ta ngamin ket ammo da nga haan nga isuda ti aglak-am kadagiti maaramid da ta adda ka nga patudunen da. Ket isuda dagitoy ti nagbalin a puur ti kararwam ken ti pamilyam.

Ket gapu ta sika ti nangiyulug ti desisyon mo idi nga ti laeng arapaap mu ket tumalna daytoy napnuan ribuk ken ken kinadakes na a nagturayam, ket isu met ti gapuna nga naipatay iti nadagsen a baklay ti responsibilidad dita abagam ket sika amin ti pinabasulda.

Sagut kanyam dayta kinasirib mu apu lakay, ket kasta met nga isu’t nagbalin a lunud mu. Ta dayta sirib mu a di da maartapan. Dagiti pagimbagan ti Pilipino nga pinanunut mu ken inar-aramid mu. Pinadakes da amin nga ladawan ti kinataom nga inggana ti ap-appuku da ket awan pulus ti naimbag a pakasaritaam, nu man pay matmatmatan dan ken adda da nga nannanamenen dagiti pagnam-ayan nga naaramid mu.

Adu nga agpaysu ti maaramid ti apal apu lakay. Ta inggana kadagiti kapututan dagiti putputut mu ket laklak-amen da pay laeng ti nakaun-uneg a gura ti tattao kanyam ken tay pamilyan.

Ita nga nagdesisyon ti korte suprema nga umanamong ti karirikna mi nga maipan ka sadiayen tanem mu diay Libingan Ng Mga Bayani. Nu man pay kasta ket ammum nga nalaus la unay ti gura da kanyam ket amangan to laketdi ta kalyen dan to diay tanem mu ket uramen dan to pay dagiti ti tultulang mu. Ket nu man pay kasta apu lakay, mamati ak ti kinaimbag mu ken daytay ayat mu nga nagserbi iti sangailiam. Ta dakami nga padam nga Ilocano ket nakita mi ken narikna mi ti kinaimbag mu ken dagita naimpa-pusuan nga ar-aramid mu nga nagserbi kadakam amin. Isu nga addami nga dawaten ken irupir ti pannakaitanem mu diay disso a kaibatugam ken kasta met nga kaibatugan dagiti naar-aramid mu.

Adda mi met nga idaw-dawat nga sapayla kuma ta rumwar to ti kinaagpaysu nga awan ti dakes a panggep mu ti sabali a tao ta inggana tatta ket awan ti desisyon a mangpaneknek nga adda inaramid mo nga madi. Ngem adda dan nga inusar ti rurud dagiti naallilaw a tattao a kas kalasag tapnu awan mabalin mu ken tapnu mailisi da ti bagbagi da.

Ala ket aginana kan apu lakay. Sapayla kuma ta masapulam met langen ti talna iti kararwam.

Advertisements

Author: The Romantic Alpha

Aside from physical and intellectual strength, a man is also given a heart to feel and share love and value. Dive into the mind of the alpha, feel his heart beat, and let me carry you with my strong yet gentle hands. I'm continuously innovating myself to be a better man, husband, father, friend, and structural engineer. Love's not overrated. The world needs the true essence of which.

7 thoughts on “Itan Apu Lakay, Makainana Ka Met Langen”

 1. Manjak supporter ngem binasak nga taltalaga tap no maawatak met laeng iti rikna yo nga marcos supporter. Uray manjak supporter, kusto na lang met nga ag i-nanan nga nasyaaten. Awan ibagak nga sabalin manong ta madi maymaysa iti panunot ta maipanggap kinni Marcos. Naimbag nga aldaw apo.

  Liked by 1 person

  1. I admire the way you deal with this issue Lenny. At the end of the day it boils down to only one thing: respect. I respect your views and you respect mine. If only people will adopt this way of respect to one another, we all would have been in a different place and situation – better than what we have now.

   Agyamanak kenka Lenny 🙂

   Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s