Adda Maysa a Puun ti Abokado

Idi adda min nga gabgaburan diay ramut diay nakaiyakaran nan ket sinaludsod nak ni baket: “kasanu ngad nu haan nga agbiag dayta inmulam?”

“Ket agmulaak to man uliten a,” insungbat ku kenkuana a dagus.

Advertisements
image-small-hass-avocado-tree-and-first-born-fruit-parramos-guatemala.jpg
Uray kasla pultit ti ubing nu madurdur ken malaukan gatas ket naimas latta ala! Daytoy a ladawan ket naggapu diay: http://www.maya-ethnobotany.org

Addak nga inyakar diay sango ti balay mi daytay nagtubu nga kayo ti abokado diay suli tapnu iti kasta ket adda ti namnamaen a sangkabassit nga linong diay batog ti tawa ken ridaw, aglalo nu ultimo ti pudut na ken raniag ti init iti tingnga ti aldaw inggat mumalem.

Adda ngata met ti dua nga piye (2 feet) diay abokadon, ket gapuna ta adda nga makiin-innilet diay abokado diay nagbabaetan ti marunggay, kayo ti aratiles, ken aba, ket inyakar mi garud isu ta bareng makadakkel nga nalaing.

Kinalik diay puon na inggana diay ramot tapnu siraramut met laeng nga maiyakar. Ket gapuna ta adda diay suli ti alad diay bassit a kayo, ken haanak met a narwam nga agkalkali kada agmulmula ket adda nga nasugsugat tay ramot diay kayo kasta met tay bukel na bayat ti pananggusud-gusud ku ti bareta kabra. ‘Nadadael mu met tay ramramut ken bukel nan,” kunan baket kanyak. “Bareng agbiag a” sana kuna nga inpasaruno.

Idi adda min nga gabgaburan diay ramut diay nakaiyakaran nan ket sinaludsod nak ni baket: “kasanu ngad nu haan nga agbiag dayta inmulam?”

“Ket agmulaak to man uliten a,” insungbat ku kenkuana a dagus. Diak pinagpanpanunutan ti nabayag diay insungbat ku, basta inbagak laeng nu anya ti agdama a kapanunutak.

“Nagmayat man dayta nga insungbat mu” kunana kanyak nga nasdaaw pay nu kasanuk nga naibaga daydiay. “Dayta ti naimbag nga perspektibo.” Immisemak ti isem nga mangipangas toy bagik ken diay sirib ti maysa a manakem nga adda kadaytay nauneg nga pakayarigan diay insungbat ku.

Naayatanak la unay kadaydiay nga nangngeg mi nga dua. Agpayso nga haanak nga ubingen ta sabali ti panangkita kun ti biag. Haanen nga kas ay-ayam, haan nga puru papauyo ti pada a tao ken tay Namarsua. Ngem sal-it, maysa lang ti kayat na saw-en dayta: lumaklakay nga talaga da taon…

Author: The Romantic Alpha

Aside from physical and intellectual strength, a man is also given a heart to feel and share love and value. Dive into the mind of the alpha, feel his heart beat, and let me carry you with my strong yet gentle hands. I'm continuously innovating myself to be a better man, husband, father, friend, and structural engineer. Love's not overrated. The world needs the true essence of which.

3 thoughts on “Adda Maysa a Puun ti Abokado”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s