Buridibud: Aglalaok nga Is-Isturya Para Kadagiti Pada nga Ilocano

Panagibleng

Makatakki la unayen tay putot kun. Tallo nga aldaw ti napalabesen nga paspasungadenmi ti pannakatakki na. Madi na ngata pulus nalapdanen ket bayat ti panagiddes na ket adda ti nairwar na nga kas tangan ti ima a kadakkel na nga pinidot tay inak a lola na sa na napan inbelleng diay basuraan.

Napalabes ti manu a kanito ket sinaludsud ku tay inak.

“Nakatakkin nay?” inintuud ko ta damagek kuma nu adu ti naitakki nan.

“Saan pay,” kunana met nga insungbat. Adda ngem bassit, isu ti kayat na kuma saw-en.

“Anya ngad tay pinidut yu?” kunak nga pinasarunuan.

“Takki.”

Pirmi katawa tay kabsat ku a nakang-ngeg iti saritaan mi. “Like?” kunak ket “like na like” kunana met nga nakangato ti dua a tangan ti ima na…

-0-0-0-

“Nagpigsa Yong…”

Photo from aeraweb.org
Stellar surveying ti topic mi idi ti subject mi nga Higher Surveying. Kayat na saw-en ket, obserbaren mi dagiti bitbituen ken iti relasyon da iti maysa ken maysa nga isu ti mamagbalin ti maysa nga constellation a makuna.
Ket gapuna garud nga iti maysa nga rabii ket nasapa mi nga inset-up dagiti pagsirig mi nga transit ken theodolite. Tapnu intun nanipnget a pirmi ti tangatang ket masirig mi nga nalaing dagiti bitbituen.Umin-inot nga umadalem ti rabii ket maburyong kamin nga agur-uray sunga inrugi met tay mistro min ti agisturya ti bulbultit ket kastoy ti isturya na:
Karabyan ti panagsukat ti tawen ket adda iti maysa nga pangas iti lugar da nga nakigtot idi adda bimtak a paputok iti asideg ti balay na.

Nakarurud tay pangas ket rimwar diay balay na a nagpukpukkaw ken nagkariar.

“Asinno ti nagpaputuk? Rumwar ti natured!” kunana nga nagbugkaw kadagiti kaarruba na.

“Siak, apay adda problemam?” sungbat diay kaarruba na nga pulis a rimwar ti ruangan ti balay da.

Nakarikna ti naglauk nga bain ken buteng tay pangas ket ti laeng naisungbat na ket “nagpigsa yong.”

Napaisem kam amin nga nakang-ngeg diay isturya ti mistro mi. Ken adda met dagiti nagpaggaak kada nagrusdingi.

Ngem ti diak malipatan ket diay maysa nga classmate ko nga nagkatawa ti mangintrimis a katawa nga isu ti pakakatawaan mi nga pirmi nga haan nga diay isturya. Ket inggatta ket makaisem nak pay laeng nga makalagip kadagidiay katkatawa mi.

Ayta ti nasur-suru mi iti Stellar Surveying kadaydiay nga rabii.

-0-0-0-

Dagiti Pakasaritaan Daydi Lolo Bilong (Bayat Iti Pudpudno a Pasamak): Panaguttut

Photo from oddee.com
Agsasango da idi nga sanga-pamilya daydi Bilong, baket Carmen ken dadduma pay idi inpabittak na lattan ti imuttot ni lakay Bilong nga kasla awan kakadwa na.

 “Lumikud ka man met a Bilong nu makauttot ka,” kuna tay baket.

Maysa nga aldaw ket adda da bisbisita na daydi baket Carmen ket agtutugaw da amin nga agsasango diay salas da. Napan limmabas iti nagbabaetan da daydi Bilong. Ket apaglabes na iti nagsasangoan da ket nagsardeng sa imuttot.

“Apay nga immuttut ka dita?” agung-unget nga kunan nang na.

“Ket kunam met nga lumikudak nu makauttutak nang.”

-0-0-0-

Dagiti Pakasaritaan Daydi Lolo Bilong (Bayat Iti Pudpudno a Pasamak): Lapis

Photo from oempromo.com
Apan agbasa daydi Bilong ket inikkan diay ina na a Carmen suna ti lapis.

 “Haan mo pukpukawen a,” kuna tay baket ken lakay Bilong.

Sakbay nga nalpas ti agmalem ket napukaw daydi Bilong tay lapis na. Nangted manen ti baro nga lapis daydi baket ken lakay Bilong karabyan ti pannakapukaw na.

“O, pukawen manen!” kuna daydi nakarurud nga baket Carmen.

Haan pulus napukaw daydi lakay Bilong diay lapis na. Napan na pay ketdi inyaramidan a ti singdan diay lapis na nga maiyukkur diay tengnged na…

-0-0-0-

Dagiti Pakasaritaan Daydi Lolo Bilong (Bayat Iti Pudpudno a Pasamak): Panagbugaw ti Manok

Photo from flickriver.com
“Inka man bugawan tay bilag nga irik Bilong,” kuna tay ina na a Carmen.

 Napalabes iti manu a kanito ket napan kinita tay baket Carmen diay bilag nga irik ket nakita na nga awan ni Bilong nga mangbugbugaw. Napan na sinapul ni lakay Bilong ket nakita na nga matmaturug. Pirmi ti surun tay nang na nga nangriing kadaytay agbantay.

“Kunak nga bugawam diay bilag!” marurrurud a kuna tay baket.

“Ket amman met nang,” kunan lakay Bilong. “Nagsuratak ti SHOO diay karatula ket mabugaw dan tu nu mabasa dagiti manok…”

-0-0-0-

Dagiti Pakasaritaan Daydi Lolo Bilong (Bayat Iti Pudpudno a Pasamak): Panag-Mano

Photo from deviantart.com
Napan nagmano daydi lakay Bilong ken ina na a Carmen iti maysa nga aldaw.

 “Bilong,” kuna tay baket. “Ti kustu nga panag-mano ket mabuyugan ti sarita nga “Dios ___,” nu anya man nagan tay pag-manoam.”

Maysa nga malem ket simmangpet ni lakay Bilong, napan suna ken ina na, innala na tay ima tay baket sa nag-mano, sa na kinuna, “Dios Carmen…”

Advertisements

Author: The Romantic Alpha

Aside from physical and intellectual strength, a man is also given a heart to feel and share love and value. Dive into the mind of the alpha, feel his heart beat, and let me carry you with my strong yet gentle hands. I'm continuously innovating myself to be a better man, husband, father, friend, and structural engineer. Love's not overrated. The world needs the true essence of which.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s